csen

Kontakt

JUDr. Hana Lenghartová,
advokát a zapsaný mediátor,
člen sekce A.D.R. při České advokátní komoře,
člen Kontrolní rady ČAK

Dlouhá 16, Praha 1, 11000
[mapa]

lenghartova@advokat-mediator.com

Telefon:
227 195 390-1
602 381 701

IČ: 66246547

Odkazy

Diplomatická akademie
www.diplomaticka-akademie.cz/

Česká advokátní komora
www.cak.cz/

Seznam mediátorů
www.justice.cz/

Mediační odměna

S účinností od 1. 5. 2023:

Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech soudem nařízeného "prvního" setkání s mediátorem je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb. a činí 400 Kč + DPH za každou započatou hodinu tohoto setkání. Účastníci mediace hradí tuto odměnu rovným dílem. Výše smluvní odměny v případech samotných mediací je stanovena dle hodnoty sporu následovně:
- předmětem sporu je peněžité plnění:
 do 1 mil. Kč: 7.000 Kč + DPH
 nad 1 mil. Kč:10.000 Kč + DPH
- opatrovnické spory:
 10.000 Kč + DPH
- předmětem sporu je jiné nepeněžité plnění:
 7.000 Kč + DPH,
a to za každou započatou hodinu mediačního jednání, s tím, že není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci opět rovným dílem. Určitou motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu může být vrácení 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Toto ustanovení upravuje institut vrácení soudního poplatku pro případy, kdy je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem.

Příplatek za mediaci v anglickém jazyce činí 1.000 Kč + DPH.

Odměna za dobrovolnou mediaci činí 10.000 Kč + DPH.

Poskytování právních služeb

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Časová odměna
Smluvní odměna za poskytované právní služby v souladu s § 3 advokátního tarifu činí 4.000 Kč + DPH za každou započatou hodinu právní služby.
Odměna za právní služby v anglickém jazyce činí 5.000 Kč + DPH.

Úkonová odměna
Při této formě odměňování je odměna účtována za jednotlivé úkony právní služby, které advokát pro klienta vykoná.

Paušální odměna
Pokud je sjednána paušální odměna, je mezi advokátem a klientem sjednána pevná částka za poskytnutou právní službu.

Podílová odměna
Tato forma odměny se uplatní zejména v oblasti soudních sporů. Odměnou advokáta je dohodnutý podíl na výsledku věci. Advokát tak nese riziko a je přímo zainteresován na výsledku převzaté záležitosti.

Zahájení a ukončení právního zastoupení

Právní služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené mezi advokátem a klientem, jejíž součástí je plná moc k zastupování, udělená klientem advokátovi. Klient je oprávněn kdykoliv v průběhu platnosti uvedené smlouvy zastoupení ukončit, a to písemným oznámením, s účinností od data doručení takového oznámení advokátovi.

Na žádost klienta je advokát povinen vydat klientovi doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data poskytnutí právní služby. V případě reklamace právní služby ze strany klienta je advokát dále povinen vydat klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz